Vissza az oldal tetejére

A szépség akarata Kép és filozófia

Legyen Ön az első, aki véleményt ír erről a termékről

Kiadó: Typotex Kiadó
Kép és filozófia

Azt mond­ják, szö­veg nincs ol­va­só­ja nél­kül, kép nincs szem­lé­lő­je nél­kül. Szö­ve­gek ké­pe­ket in­du­kál­nak, és vi­szont, képek szö­ve­ge­ket. Ez utób­bit kép­vi­se­li a "Kép­fi­lo­zó­fi­ák" so­ro­zat, mely­ben jelen eset­ben fi­lo­zó­fu­sok te­kin­te­té­ből ta­nul­hat­ja az ol­va­só, hogy kép és gon­do­lat ho­gyan és hány­fé­le­kép­pen fo­nód­hat egy­más­ba. Egy kü­lö­nös ki­ál­lí­tó­te­rem­be lé­pünk, ahol együtt lát­ha­tó Raf­fa­el­lo: A lovag álma, Car­rac­ci: Her­ku­les vá­lasz­úton, Blake: Jákob laj­tor­já­ja, Henri Rous­seau: Az álom, Remb­randt: Áb­ra­hám ál­do­za­ta, Ca­ra­vag­gio: Izsák fel­ál­do­zá­sa, Po­us­sin: A je­ru­zsá­le­mi temp­lom le­rom­bo­lá­sa és Len­bach: Titus di­a­dal­ka­pu­ja Ró­má­ban című fest­mé­nye.

Ezen a ki­ál­lí­tá­son négy fi­lo­zó­fus lá­to­ga­tó vezet végig, hogy fel­tá­rul­ja­nak előt­tünk a ho­má­lyos és rej­tett je­len­té­sek, a mi­to­ló­gi­ai és bib­li­kus ha­gyo­má­nyok, a tör­té­ne­lem és az üdv­tör­té­net, vagy maga az álom­vi­lág.

Mint­hogy fi­lo­zó­fu­sok, nem a ké­pek­ről be­szél­nek, hanem a ké­pe­ket be­szél­te­tik. És e be­szé­dek ol­va­sói szá­má­ra nem csak a képek egy­sze­rű iko­nog­rá­fi­á­ja nyíl­hat fel, hanem a mö­göt­tes tra­dí­ci­ók ra­ci­o­na­li­tá­son túli ab­szur­di­tá­sa és a tör­té­ne­lem áb­rá­zol­ha­tó­sá­ga.

Tovább...

Ár: 0 Ft

Az itt látható termék csak ismertetés, leírás, a katalógus része. Nem rendelhető tétel!

Kertészeti könyvek a Wiandt Kertészet webáruházában rendelhetők az alábbi linken:


Vélemények
Írja le saját véleményét

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Más könyvek